“ටෙස්ට් ලකුණු 3000 / කඩුලු 300” සමාජය

1277

මුළු ක්‍රිකට් ඉතිහාසයෙන්ම 8දෙනෙකුට පමණක් හිමිවූ වරමක්. එක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් සහ රණශූරයන් බඳුවූ එවැනිම ක්‍රීඩකයන් සත්දෙනෙක්.