දකුණු ආසියාවේ වඩාත් නම්‍යශීලී සහ සුචල්‍ය (agile – පහසුවෙන් එහා මෙහා චලනය විය හැකි) ශරීර වලින් යුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සිටින රට ශ්‍රී ලංකාවයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පන්දු රකින අංශය සවිමත් කර ගැනීම සඳහා නම්‍යශීලීත්වය අත්‍යාවශ්‍ය අංගයක් වන බව තහවුරු වූ සත්‍යයකි. අනෙකුත් දකුණු ආසියානු රටවල් අතුරින් නේපාල වැසියන් පමණක් නම්‍යශීලී ගණයෙහි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු ආසියාවේ වඩාත් නම්‍යශීලී සහ සුචල්‍ය (agile – පහසුවෙන් එහා මෙහා චලනය විය හැකි) ශරීර වලින් යුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සිටින රට ශ්‍රී ලංකාවයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පන්දු රකින අංශය සවිමත් කර ගැනීම සඳහා නම්‍යශීලීත්වය අත්‍යාවශ්‍ය අංගයක් වන බව තහවුරු වූ සත්‍යයකි. අනෙකුත් දකුණු ආසියානු රටවල් අතුරින් නේපාල වැසියන් පමණක් නම්‍යශීලී ගණයෙහි…