සැබෑ සිංහයන් උවමනාකර තිබේ

557

“හෙළුවෙන් වනන්නෝ පකට පබුදෝ වෙත්” මේ සිංහල භාෂාවේ ප්‍රසිද්ධ කියමනකි. එහි තේරුම නම් “සිංහල භාෂාවෙන් වර්ණනා කරන්නෝ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රබුද්ධ පුද්ගලයන් වෙති” යන්නයි.. හෙළුවෙන් වනන්නට නම් වැනීමට පෙර හෙළුව (සිංහල භාෂාව) ගැන දැනගෙන සිටිය යුතුය.. නොදැන වනන්නට ගියහොත් පෙනෙන්නේ වනන්නාගේ හෙලුවය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ද දැන් සිදු වී ඇත්තේ  එයයි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“හෙළුවෙන් වනන්නෝ පකට පබුදෝ වෙත්” මේ සිංහල භාෂාවේ ප්‍රසිද්ධ කියමනකි. එහි තේරුම නම් “සිංහල භාෂාවෙන් වර්ණනා කරන්නෝ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රබුද්ධ පුද්ගලයන් වෙති” යන්නයි.. හෙළුවෙන් වනන්නට නම් වැනීමට පෙර හෙළුව (සිංහල භාෂාව) ගැන දැනගෙන සිටිය යුතුය.. නොදැන වනන්නට ගියහොත් පෙනෙන්නේ වනන්නාගේ හෙලුවය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ද දැන් සිදු වී ඇත්තේ  එයයි.…