හැමෝම කතාකරන NBA – Basketball සිංහලෙන් | පැසිපන්දු මායිම 02

575

ජෝර්ඩන්, ලෙබ්රෝන්, කෝබේ, මේ හැමෝම රඟපෑ ඒ සුපිරි වේදිකාව ගැනයි මේ සතියේ අපේ කතාව. NBA කියන්නේ මොකද්ද? අහමු බලමු, පැසිපන්දු මායිම!