යොවුන් රග්බි කණ්ඩායමේ නියමුවාට දඬුවමක්

219
 

වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු රග්බි ශූරතාවලියට සහභාගි වෙමින් ශ්‍රී ලංකා යොවුන් රග්බි කණ්ඩායම මෙහෙයවීමේ කාර්‍යභරය ඉටු කළ ගැමුණු චේතිය තරගාවලිය අතරතුර දී  විනය විරෝධී ලෙස හැසිරීමේ චෝදනාවකට වරදකරු බවට ඔප්පු වීම නිසාවෙන් 2019 ජනවාරි මස 8 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වසර දෙකක දඬුවම් කාලයකට යටත්ව සහභාගී වන සියලුම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වයස අවුරුදු 19න් පහළ ආසියානු රග්බි ශූරතාවලියට සහභාගි වෙමින් ශ්‍රී ලංකා යොවුන් රග්බි කණ්ඩායම මෙහෙයවීමේ කාර්‍යභරය ඉටු කළ ගැමුණු චේතිය තරගාවලිය අතරතුර දී  විනය විරෝධී ලෙස හැසිරීමේ චෝදනාවකට වරදකරු බවට ඔප්පු වීම නිසාවෙන් 2019 ජනවාරි මස 8 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වසර දෙකක දඬුවම් කාලයකට යටත්ව සහභාගී වන සියලුම…