ලාංකීය විශ්ව විද්‍යාල බොක්සිං ක්‍රීඩාවට අලුත් පණක්

146

වසර 50ක පමණ කාලයකට පසුව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය තුල බොක්සිං ක්‍රීඩාව යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙළ යටතේ සිදු වන පළමු දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන ඊයේ (14) ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ඩයන් ගෝමස් ආසියාවේ විධායක කමිටුවට “ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං භාරකරු” යන නමින් හැඳින්වෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වසර 50ක පමණ කාලයකට පසුව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය තුල බොක්සිං ක්‍රීඩාව යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙළ යටතේ සිදු වන පළමු දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන ඊයේ (14) ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ඩයන් ගෝමස් ආසියාවේ විධායක කමිටුවට “ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං භාරකරු” යන නමින් හැඳින්වෙන…