යුධ විරුවන් දෙදෙනෙකුගේ නොනවතින මෙහෙයුම – On your Wheels – සිංහල Documentary

404
 

“සීරුවෙන් සිටින්!”… ඔබට සීරුවෙන් ඉන්නට නොහැකිය. ඔබ සතුරාට බිය ය. ඔබට අමතක වූ ඔවුනට තවමත් “සීරුවෙන් සිටිය හැකිය”.

>> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<