ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු කණ්ඩායම සාර්ථකව මලාවි සංචාරය නිමා කරයි

95

ජාතික හා ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම් සමඟ තරගය හයක් සාර්ථකව අවසන් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායම මලාවි දේශයේ සාර්ථක සංචාරයක් නිමා කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දින 11ක මලාවි සංචාරය ජූලි 26 වැනිදා ආරම්භ වූ අතර අගෝස්තු 5 වැනිදා අවසන් විය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මලාවි වයස අවුරුදු 20න් පහළ කණ්ඩායම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ජාතික හා ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම් සමඟ තරගය හයක් සාර්ථකව අවසන් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායම මලාවි දේශයේ සාර්ථක සංචාරයක් නිමා කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දින 11ක මලාවි සංචාරය ජූලි 26 වැනිදා ආරම්භ වූ අතර අගෝස්තු 5 වැනිදා අවසන් විය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මලාවි වයස අවුරුදු 20න් පහළ කණ්ඩායම…