හෝමාගම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ “ජාත්‍යන්තර” කෑල්ල හැලෙයි

50
 

හෝමාගම දී ඉදිකිරීමට යෝජනා වූ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටිය සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් පිටියක් ලෙස සංවර්ධන කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත උපදෙස් ලැබී තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතා පවසා සිටියි.  2021 ලෝක කුසලාන සත්කාරකත්වය ඉන්දියාවට අහිමි වෙන ලකුණු කොරෝනා වයිරසය ආසාදිතයින් කල් තියා හඳුනා ගැනීම සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

හෝමාගම දී ඉදිකිරීමට යෝජනා වූ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටිය සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් පිටියක් ලෙස සංවර්ධන කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත උපදෙස් ලැබී තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතා පවසා සිටියි.  2021 ලෝක කුසලාන සත්කාරකත්වය ඉන්දියාවට අහිමි වෙන ලකුණු කොරෝනා වයිරසය ආසාදිතයින් කල් තියා හඳුනා ගැනීම සඳහා…