දිවයින පුරා විසිරී පැතිරී සිටි එක්දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දස්කම් පාන ක්‍රීඩකයන් රැසක් කණ්ඩායම් 24කට ගොනු කරමින් අන්තර් දිස්ත්‍රික් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය මීට සති තුනකට ඉහත දී ආරම්භය දුටුවේය. ඉතාමත් උණුසුම් අන්දමින් ගලා ගිය තරග රාශියකින් අනතුරුව අද (02) අවසන් මහා තරගයේදී ප්‍රතිවාදී කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය පරාජය කල කොළඹ දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩකයින් තරගාවලියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දිවයින පුරා විසිරී පැතිරී සිටි එක්දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දස්කම් පාන ක්‍රීඩකයන් රැසක් කණ්ඩායම් 24කට ගොනු කරමින් අන්තර් දිස්ත්‍රික් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය මීට සති තුනකට ඉහත දී ආරම්භය දුටුවේය. ඉතාමත් උණුසුම් අන්දමින් ගලා ගිය තරග රාශියකින් අනතුරුව අද (02) අවසන් මහා තරගයේදී ප්‍රතිවාදී කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය පරාජය කල කොළඹ දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩකයින් තරගාවලියේ…