2020 ඔලිම්පික් තරගාවලිය අත්හැර දැමිය යුතු ද?

146
 

2019 අග භාගයේ සිට මේ දක්වා ‘Coronavirus’ වසංගත තත්වය ජීවිත මිලියන 3.5කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් බිළිගනිමින් සමාජයන් මෙන්ම ලෝක ආර්ථිකය ද දැඩි අර්බුදයකට පත්කර ඇත.  පසුගිය 2020 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ටෝකියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලිය මෙම වසර දක්වා කල්දැමුනත් මෙවන් පසුබිමක් තුළ ඒ පිළිබඳව තවමත් නිළ ප්‍රකාශයක් නිකුත්ව නොමැත. මේ වන විට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 අග භාගයේ සිට මේ දක්වා ‘Coronavirus’ වසංගත තත්වය ජීවිත මිලියන 3.5කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් බිළිගනිමින් සමාජයන් මෙන්ම ලෝක ආර්ථිකය ද දැඩි අර්බුදයකට පත්කර ඇත.  පසුගිය 2020 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ටෝකියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලිය මෙම වසර දක්වා කල්දැමුනත් මෙවන් පසුබිමක් තුළ ඒ පිළිබඳව තවමත් නිළ ප්‍රකාශයක් නිකුත්ව නොමැත. මේ වන විට…