2020 ශූරතාවයට බම්බලපිටියේ සාන්තුවරුන්ගේ සූදානම

10

2018, 2019 වසර දිවිත්වයම පාසල් ඉතිහාසයේ රන් අකුරින් ලියමින් මයිලෝ ජනාධිපති කුසලානය අඛණ්ඩව දෙවරක් තමන් සතු කර ගත් බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය 2020 තරග වාරය සඳහා හොඳ සූදානමකින් පසුවෙනවා. ජනාධිපති කුසලාන ද්විත්වයක් ලීග් කුසලානයකින් හැඩ කරන්නට බම්බලපිටියේ සාන්තුවරුන්ට හැකි වෙයි ද? 50 වැනි අවුරුද්ද කුසලානය එක්ක සමරන්නට එන ලේක්වීව් සිංහයෝ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018, 2019 වසර දිවිත්වයම පාසල් ඉතිහාසයේ රන් අකුරින් ලියමින් මයිලෝ ජනාධිපති කුසලානය අඛණ්ඩව දෙවරක් තමන් සතු කර ගත් බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය 2020 තරග වාරය සඳහා හොඳ සූදානමකින් පසුවෙනවා. ජනාධිපති කුසලාන ද්විත්වයක් ලීග් කුසලානයකින් හැඩ කරන්නට බම්බලපිටියේ සාන්තුවරුන්ට හැකි වෙයි ද? 50 වැනි අවුරුද්ද කුසලානය එක්ක සමරන්නට එන ලේක්වීව් සිංහයෝ…