බේබද්දෝ, අඩිපුඩි සහ ක්‍රිකට්!

අපි නෑසූ ක්‍රිකට් කතා

402
ThePapare

ඒ සමයේ දේශීය ක්‍රිකට් පිටියේ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා සමාජයත්, ටැමිල් යූනියන් ක්‍රීඩා සමාජයත් අතර පැවැත්වෙන අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරගයට හිමි වූයේ සුවිශේෂී තැනකි. ඇතැමෙකුට අනුව මෙරටින් බිහි වූ අද්විතීයම පිතිකරුවා ලෙස ගැනෙන මහදේවන් සතාසිවම් නැතහොත් ‘සතා’ එදා ටැමිල් යූනියන් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය ‍කරමින් සිටියේය. අනෙක් පසෙන් සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඒ සමයේ දේශීය ක්‍රිකට් පිටියේ සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා සමාජයත්, ටැමිල් යූනියන් ක්‍රීඩා සමාජයත් අතර පැවැත්වෙන අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරගයට හිමි වූයේ සුවිශේෂී තැනකි. ඇතැමෙකුට අනුව මෙරටින් බිහි වූ අද්විතීයම පිතිකරුවා ලෙස ගැනෙන මහදේවන් සතාසිවම් නැතහොත් ‘සතා’ එදා ටැමිල් යූනියන් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය ‍කරමින් සිටියේය. අනෙක් පසෙන් සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම…