ඉන්දීය ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුපිරි ක්‍රීඩකයෙක් බිහි කළ වටිනා කාසි 13

Free hit contributor – Dinesh Abeywickrama

305
Sachin Tendulkar with his coach Ramakant Achrekar (Picture: Sachin’s Twitter)
 

වයස අවුරුදු 11ක කුඩා දරුවෙක් කඩදාසි කොල බෝලයක් හදාගෙන කොස්සෙන් පහර දෙමින් ගෙදර වැඩකරන ආයාම්මා එක්ක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා. මේ කුඩා දරුවගෙ ක්‍රිකට් වලට තියෙන ආසාව නිසාම ඔහුගේ වැඩිමහලු සොහොයුරා ඔහුව ක්‍රිකට් ඉගෙන ගන්න රාමකාන්ත් අච්‍රේකාර් (Ramakant Achrekar) ගුරුවරයා වෙත බාර දෙනවා. ටික දවසක් යන විට ගුරුවරයා තේරුම් ගන්නවා මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වයස අවුරුදු 11ක කුඩා දරුවෙක් කඩදාසි කොල බෝලයක් හදාගෙන කොස්සෙන් පහර දෙමින් ගෙදර වැඩකරන ආයාම්මා එක්ක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා. මේ කුඩා දරුවගෙ ක්‍රිකට් වලට තියෙන ආසාව නිසාම ඔහුගේ වැඩිමහලු සොහොයුරා ඔහුව ක්‍රිකට් ඉගෙන ගන්න රාමකාන්ත් අච්‍රේකාර් (Ramakant Achrekar) ගුරුවරයා වෙත බාර දෙනවා. ටික දවසක් යන විට ගුරුවරයා තේරුම් ගන්නවා මේ…