වෙළඳසේවා ‘Futsal’ තරගාවලිය 2වන වරටත්

146
Mercantile Futsal returns for a 2 nd edition translation

දෙවන වරට පැවැත්වෙන වෙළඳසේවා ‘Futsal’ තරගාවලිය මෙම මස 20 වන දින කොළඹ ‘Futsal World’ හිදී පැවැත්වීමට නියමිත ය. ශූරයින්ගේ කුසලානය අඛණ්ඩව තුන්වන වරටත් කොළඹට 2017 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගන්නා කණ්ඩායම තීරණය කෙරෙන … පසුගිය වසරේ දී පැවති මෙම තරගාවලියේ පළමු අදියර කණ්ඩායම් 32ක සහභාගීත්වයෙන් දින 2ක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දෙවන වරට පැවැත්වෙන වෙළඳසේවා ‘Futsal’ තරගාවලිය මෙම මස 20 වන දින කොළඹ ‘Futsal World’ හිදී පැවැත්වීමට නියමිත ය. ශූරයින්ගේ කුසලානය අඛණ්ඩව තුන්වන වරටත් කොළඹට 2017 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනා ගන්නා කණ්ඩායම තීරණය කෙරෙන … පසුගිය වසරේ දී පැවති මෙම තරගාවලියේ පළමු අදියර කණ්ඩායම් 32ක සහභාගීත්වයෙන් දින 2ක්…