ලසිත් සහ සාලින්ද Plate පිටිය වර්ණවත් කරයි

90

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය Major League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළඟ (Plate) තරග පිටියේ අද (18) ආරම්භ වූ තරග අතුරින් ශතක වාර්තා කිරීමට  මීගමුව ක්‍රිකට් සමාජයේ ලසිත් කෘස්පුල්ලේ සහ සාලින්ද උෂාන් සමත් වූහ. ප්‍රමෝද් මධුවන්තගෙන් ද්විත්ව ශතකයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League සුපිරි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය Major League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළඟ (Plate) තරග පිටියේ අද (18) ආරම්භ වූ තරග අතුරින් ශතක වාර්තා කිරීමට  මීගමුව ක්‍රිකට් සමාජයේ ලසිත් කෘස්පුල්ලේ සහ සාලින්ද උෂාන් සමත් වූහ. ප්‍රමෝද් මධුවන්තගෙන් ද්විත්ව ශතකයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League සුපිරි…