ගලිගමුව ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ආදර්ශය

334

ඕනෑම ක්‍රීඩාවක නියැලෙන ඕනෑම පාසල් ක්‍රීඩකයෙකු හෝ ක්‍රීඩිකාවක, අධ්‍යාපනයේ සහ ක්‍රීඩාවේ සමබරතාවය රැක ගැනීම ගැන අවධානය යොමු කළ යුතුයි. කැපවීම එයට අත්‍යාවශ්‍ය වන අංගයකි. ඊට මනා ආදර්ශයක් සැපයීමට ගලිගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලයේ 16න් පහළ වොලිබෝල් ක්‍රීඩිකාවන් පසුගිය දා සමත් විය. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයට වඩා වයඹ, දකුණ සහ බස්නාහිර පළාත් තුළ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඕනෑම ක්‍රීඩාවක නියැලෙන ඕනෑම පාසල් ක්‍රීඩකයෙකු හෝ ක්‍රීඩිකාවක, අධ්‍යාපනයේ සහ ක්‍රීඩාවේ සමබරතාවය රැක ගැනීම ගැන අවධානය යොමු කළ යුතුයි. කැපවීම එයට අත්‍යාවශ්‍ය වන අංගයකි. ඊට මනා ආදර්ශයක් සැපයීමට ගලිගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලයේ 16න් පහළ වොලිබෝල් ක්‍රීඩිකාවන් පසුගිය දා සමත් විය. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයට වඩා වයඹ, දකුණ සහ බස්නාහිර පළාත් තුළ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව…