“ජෝෂුවා vs රුයිස්” සඳහා කාල වකවානු තීරණය කෙරේ

39
©fightsports.tv

පසුගිය ජුනි මාසයේ දී ලෝක හෙවිවෙයිට් බොක්සිං කිරුළ පැළඳි ඇන්ඩි රුයිස් සහ කිරුළ අහිමි වූ ඇන්තනී ජෝෂුවා අතර දෙවන තරගය සඳහා කාල වකවානු තීරණය වී තිබෙනවා. බෝංචි ඇට සහ බත් කා, ශූරයාව බිම දැමූ ඇන්ඩි රුයිස් හෙවිවෙයිට් බොක්සිං ඉතිහාසය අනපේක්ෂිත……. එය ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර පැවැත්වෙන්නේ නම් නොවැම්බර් මාසයේ දීත්, බ්‍රිතාන්‍යයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය ජුනි මාසයේ දී ලෝක හෙවිවෙයිට් බොක්සිං කිරුළ පැළඳි ඇන්ඩි රුයිස් සහ කිරුළ අහිමි වූ ඇන්තනී ජෝෂුවා අතර දෙවන තරගය සඳහා කාල වකවානු තීරණය වී තිබෙනවා. බෝංචි ඇට සහ බත් කා, ශූරයාව බිම දැමූ ඇන්ඩි රුයිස් හෙවිවෙයිට් බොක්සිං ඉතිහාසය අනපේක්ෂිත……. එය ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර පැවැත්වෙන්නේ නම් නොවැම්බර් මාසයේ දීත්, බ්‍රිතාන්‍යයේ…