මියුසියස් තුන්වැනි වරටත් ශූරතාව දිනා ගනී

3 වැනි මාරි මියුසියස් - රෝහිණී ඇලස් අභියෝගතා කුසලානය

335
Rohini Alles Challenge Trophy
3rd Annual Musaeus College v Gateway College Netball Encounter

කොළඹ මියුසියස් විද්‍යාලය හා ගේට්වේ විද්‍යාලය අතර පැවති තුන්වැනි වාර්ෂික දැල්පන්දු තරගාවලියේ නැවත වරක් ශූරතාව දිනා ගැනීමට මියුසියස් විද්‍යාලය සමත් විය. ඒ ලකුණු 40-18ක් ලෙස ගේට්වේ විද්‍යාලය පරාජය කරමිනි. තරගාවලිය රත්මලාන ගේට්වේ විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  මියුසියස් විද්‍යාලය 2019 දී පැවති තරගාවලියේ දී 38-18ක විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනීමට සමත් විය. …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොළඹ මියුසියස් විද්‍යාලය හා ගේට්වේ විද්‍යාලය අතර පැවති තුන්වැනි වාර්ෂික දැල්පන්දු තරගාවලියේ නැවත වරක් ශූරතාව දිනා ගැනීමට මියුසියස් විද්‍යාලය සමත් විය. ඒ ලකුණු 40-18ක් ලෙස ගේට්වේ විද්‍යාලය පරාජය කරමිනි. තරගාවලිය රත්මලාන ගේට්වේ විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  මියුසියස් විද්‍යාලය 2019 දී පැවති තරගාවලියේ දී 38-18ක විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනීමට සමත් විය. …