අවවාදයයි: ත්‍රස්තවාදය රග්බිවලට වඩා විශාලයි!

Boa athuගේ Bigger than just rugby ලිපිය ඇසුරින්

312

ත්‍රස්තවාදය! මෙවර ශ්‍රී ලංකාවට පහර දුන්නේ පෙර මෙන් නොව ආගම් අන්තවාදයක් මූලික කර ගනිමිනි. මම මොහොතකට මතක් කරන්නම් එදා ජීවිත පිදූ අහිංසක මිනිස්සුන්ව හා කීතු කීතු වලට ඉරා දැමූ අහිංසක පවුල්. පාස්කු ඉරිදාව යලිත් තිබූ පරිදි කිසිලෙසකවත් නොපැවැත්වේවී. සංවිධායකයින් එකතු වී බ්‍රැඩ්බි කල් දමයි කොළඹ රාජකීය විදුහල සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ත්‍රස්තවාදය! මෙවර ශ්‍රී ලංකාවට පහර දුන්නේ පෙර මෙන් නොව ආගම් අන්තවාදයක් මූලික කර ගනිමිනි. මම මොහොතකට මතක් කරන්නම් එදා ජීවිත පිදූ අහිංසක මිනිස්සුන්ව හා කීතු කීතු වලට ඉරා දැමූ අහිංසක පවුල්. පාස්කු ඉරිදාව යලිත් තිබූ පරිදි කිසිලෙසකවත් නොපැවැත්වේවී. සංවිධායකයින් එකතු වී බ්‍රැඩ්බි කල් දමයි කොළඹ රාජකීය විදුහල සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව…