සමහර ක්‍රීඩාවලට නායකත්වය වැදගත් වන්නේ මාධ්‍ය හමුවල දී හෝ ප්‍රිය සම්භාෂණයන්හිදී කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම සඳහා පමණක් වූවත්, ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක නායකත්වය යනු, ලොවටම නායකත්වයේ අගය කියා දිය හැකි භාර දූර වගකීමකි. ඒ, ක්‍රිකට් පිටියෙන් පිටත දී කණ්ඩායම සංවිධානය කරන්නාක් මෙන්ම පිටිය තුළදීත් නායකයා සෑම විටම ක්‍රියාකාරී විය යුතු බැවිනි. උදාහරණයක් ලෙස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සමහර ක්‍රීඩාවලට නායකත්වය වැදගත් වන්නේ මාධ්‍ය හමුවල දී හෝ ප්‍රිය සම්භාෂණයන්හිදී කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම සඳහා පමණක් වූවත්, ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක නායකත්වය යනු, ලොවටම නායකත්වයේ අගය කියා දිය හැකි භාර දූර වගකීමකි. ඒ, ක්‍රිකට් පිටියෙන් පිටත දී කණ්ඩායම සංවිධානය කරන්නාක් මෙන්ම පිටිය තුළදීත් නායකයා සෑම විටම ක්‍රියාකාරී විය යුතු බැවිනි. උදාහරණයක් ලෙස…