54 වැනි ජවන හා පිටිය තරගාවලිය සාර්ථකව නිමාවේ

326
54th CT&FC sports meet 2016 day 2

ලාංකික ජවන හා පිටිය සමාජය මගින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දෙවන දිනය හා සමාප්ති උත්සවය දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයේදී ඊයේ පැවැත්විය. පසුගිය ලිපි: 54 වන ජවන හා පිටිය තරගාවලිය දියගමදී ආරම්භ වෙයි 54 වන වරටත් පවත්වනු ලැබූ මෙම තරගාවලියේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන්, ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ලාංකික ජවන හා පිටිය සමාජය මගින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දෙවන දිනය හා සමාප්ති උත්සවය දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයේදී ඊයේ පැවැත්විය. පසුගිය ලිපි: 54 වන ජවන හා පිටිය තරගාවලිය දියගමදී ආරම්භ වෙයි 54 වන වරටත් පවත්වනු ලැබූ මෙම තරගාවලියේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන්, ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා…