තෝමසුවනුත් සර්වේශියානුවනුත් ගැටෙන රුහුණු නිල් මහා සටන

120
 

මෙරට වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරග අතර පැරණිතම තරග අතුරින් තෙවැනි තැන හිමි කරගෙන සිටින  මාතර සාන්ත තෝමස් සහ සාන්ත සර්වේසස් විද්‍යාලාන්තර රුහුණු නිල් මහා සටන වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරගය මේ මස 22, 23 සහ 24 තෙදින මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. ඇතුගල්පුර සටනේ හස්තීන්ගේ සූදානම කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය සහ සාන්ත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙරට වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරග අතර පැරණිතම තරග අතුරින් තෙවැනි තැන හිමි කරගෙන සිටින  මාතර සාන්ත තෝමස් සහ සාන්ත සර්වේසස් විද්‍යාලාන්තර රුහුණු නිල් මහා සටන වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරගය මේ මස 22, 23 සහ 24 තෙදින මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. ඇතුගල්පුර සටනේ හස්තීන්ගේ සූදානම කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය සහ සාන්ත…