මිලියන 85ක් වැය කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් කොන්ත්‍රාත්තු ගත කරයි

1143
104 players handed

2017/18 තරග වාරය සඳහා රුපියල් මිලියන 85ක් වැය කරමින් දේශීය ක්‍රීඩකයින් 100කට අධික ප්‍රමාණයක් කොන්ත්‍රාත්තු ගත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇත. [rev_slider LOLC] කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් සඳහා ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගෙන ඇත්තේ 2016 සහ 2017 ක්‍රිකට් වාරයට සහභාගි වූ ක්‍රීඩකයන් අතුරිනි. විස්සයි විස්ස කණ්ඩායමට නව නායකයෙක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2017/18 තරග වාරය සඳහා රුපියල් මිලියන 85ක් වැය කරමින් දේශීය ක්‍රීඩකයින් 100කට අධික ප්‍රමාණයක් කොන්ත්‍රාත්තු ගත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇත. [rev_slider LOLC] කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් සඳහා ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගෙන ඇත්තේ 2016 සහ 2017 ක්‍රිකට් වාරයට සහභාගි වූ ක්‍රීඩකයන් අතුරිනි. විස්සයි විස්ස කණ්ඩායමට නව නායකයෙක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ…