රාජ්‍ය සේවා මේස පන්දු ශූරතාව මහනුවර මහනගර සභාවට

271
Sri Lanka State Services Table Tennis 2015 Champions - Kandy Municipal Council
Sri Lanka State Services Table Tennis 2015 Champions - Kandy Municipal Council
 

රාජ්‍ය සේවා මේසපන්දු සංගමය  විසින්  සංවිධානය කරන ලද රාජ්‍ය සේවා මේසපන්දු තරගාවලිය පසුගියදා  යාපනය මැදි විදුහල් ක්‍රීඩාගාරයේ දි අවසන් විය.  තරගාවලියේ තරග ඉසව් `ඒ´, `බි´,`සි´සහ `ඩි´යන කාණ්ඩයන් ඔස්සේ සංවිධානය වි තිබුණි. Sri Lanka State Services Table Tennis 2015 RunnerUp – Colombo Municipal Council තරගාවලියේ  සමස්ත ශූරතාව තමන් සතු කරගන්නට ලකුණු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

රාජ්‍ය සේවා මේසපන්දු සංගමය  විසින්  සංවිධානය කරන ලද රාජ්‍ය සේවා මේසපන්දු තරගාවලිය පසුගියදා  යාපනය මැදි විදුහල් ක්‍රීඩාගාරයේ දි අවසන් විය.  තරගාවලියේ තරග ඉසව් `ඒ´, `බි´,`සි´සහ `ඩි´යන කාණ්ඩයන් ඔස්සේ සංවිධානය වි තිබුණි. Sri Lanka State Services Table Tennis 2015 RunnerUp – Colombo Municipal Council තරගාවලියේ  සමස්ත ශූරතාව තමන් සතු කරගන්නට ලකුණු…