14න් හා 16න් පහළ පාසල් රග්බි ලීගයේ වෙනසක්

1085

වයස අවුරුදු 14න් පහළ හා 16න් පහළ පාසල් රග්බි තරගාවලිය පසුගිය වර්ෂයේ පැවැත්වූයේ වෙන වෙනම තරගාවලි දෙකක් ලෙස වුවත්, මෙවර එය නව මුහුණුවරකින් පැවැත්වෙනු ඇත. පසුගිය වර්ෂයේ දී මෙම තරගාවලි දෙක පැවැත්වූයේ වෙන වෙනම කාල වකවානු දෙකක වන අතර මෙවර ප්‍රධාන පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියට සමගාමීව එම වයස් කාණ්ඩවල තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 14න් පහළ හා 16න් පහළ පාසල් රග්බි තරගාවලිය පසුගිය වර්ෂයේ පැවැත්වූයේ වෙන වෙනම තරගාවලි දෙකක් ලෙස වුවත්, මෙවර එය නව මුහුණුවරකින් පැවැත්වෙනු ඇත. පසුගිය වර්ෂයේ දී මෙම තරගාවලි දෙක පැවැත්වූයේ වෙන වෙනම කාල වකවානු දෙකක වන අතර මෙවර ප්‍රධාන පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියට සමගාමීව එම වයස් කාණ්ඩවල තරග…