WATCH – “சகலதுறையிலும் 100 சதவீதத்தை கொடுக்க முயற்சிக்கிறேன்” – வனிந்து ஹஸரங்க!

53

ஆசியக்கிண்ண வெற்றியின் பின்னர் இலங்கை வருகைத்தந்தபோது, முன்னணி வீரர் வனிந்து ஹஸரங்க ஊடகங்களுக்கு வழங்கிய நேர்காணல் (தமிழில்)