හී සැර වන් පහර විදින හීන්දෑරි යෞවනයා – යුජි නිෂිඩා

162

මෙය ThePapare.com ඔබ වෙත ගෙන එන වොලිබෝල් පුරාවෘත ලිපි මාලාවේ 20 වැනි ලිපියයි. සාමාන්‍යයෙන් අප මේ ලිපි මාලාව පුරාවට විමසා බලන්නේ ජාත්‍යන්තර පිටිය තුළ වසර දහයකට ආසන්න කාලයක් පුරාවට දක්ෂතා දක්වමින් තම නාමය වොලිබෝල් ඉතිහාසයේ පුරාවෘතයක් බවට පත් කර ගත් සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳවයි.  නමුත් අද ඒ සීමාවෙන් ඔබ්බට ගොස් අප…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙය ThePapare.com ඔබ වෙත ගෙන එන වොලිබෝල් පුරාවෘත ලිපි මාලාවේ 20 වැනි ලිපියයි. සාමාන්‍යයෙන් අප මේ ලිපි මාලාව පුරාවට විමසා බලන්නේ ජාත්‍යන්තර පිටිය තුළ වසර දහයකට ආසන්න කාලයක් පුරාවට දක්ෂතා දක්වමින් තම නාමය වොලිබෝල් ඉතිහාසයේ පුරාවෘතයක් බවට පත් කර ගත් සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳවයි.  නමුත් අද ඒ සීමාවෙන් ඔබ්බට ගොස් අප…