රග්බි පිටියේ අර්ධ ශතක වාර්තා වූ සතියක්

1181

රග්බි ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය රැඳෙන්නේ කෙතරම් ලකුණු වාර්තා වන්නේද යන්න මත නොවේ. සතියේ රග්බි පිටිය!