වසන්ත සර්ගේ කැපවීම තමයි මාව මේ මට්ටමට ගෙනාවේ – ලක්ෂිකා සුගන්ධි

121

කාන්තා සත්ප්‍රයාම ඉසව්වේ ජාතික වාර්තාවට හිමිකම් කියන ලක්ෂිකා සුගන්ධි සිය ක්‍රීඩා දිවිය, අනාගත අපේක්ෂා සහ සිය පුහුණුකරු වන වසන්ත කුමාර පිළිබඳව ThePapare.com වෙත පැවසුවේ මෙවැන්නක්.

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

කාන්තා සත්ප්‍රයාම ඉසව්වේ ජාතික වාර්තාවට හිමිකම් කියන ලක්ෂිකා සුගන්ධි සිය ක්‍රීඩා දිවිය, අනාගත අපේක්ෂා සහ සිය පුහුණුකරු වන වසන්ත කුමාර පිළිබඳව ThePapare.com වෙත පැවසුවේ මෙවැන්නක්.