ක්‍රීඩාවේ දහසකුත් එකක් මානයන් අන්තර් ඥානයෙන් පූර්වාබෝධ කර ගනිමින් ද, සිය ක්‍රීඩා සිහිනය ස්වයං විනයට සහ කැපවීමට යටත් කරමින් ද, ජීවන ගමනේ පුරුෂයෙකුට කැප කිරීමට ඇති දෑ වෙනුවට කාන්තා ලාලිත්‍යය උකසට තබමින් ද, ඇය එහි කූටප්‍රාප්තිය සටහන් කරන්නේ, සමස්ත කාන්තා ප්‍රජාවට සිතන්නට සහ ඇයගෙන් උකහා ගන්නට බොහෝ දෑ ඉතිරි කරමිනි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රීඩාවේ දහසකුත් එකක් මානයන් අන්තර් ඥානයෙන් පූර්වාබෝධ කර ගනිමින් ද, සිය ක්‍රීඩා සිහිනය ස්වයං විනයට සහ කැපවීමට යටත් කරමින් ද, ජීවන ගමනේ පුරුෂයෙකුට කැප කිරීමට ඇති දෑ වෙනුවට කාන්තා ලාලිත්‍යය උකසට තබමින් ද, ඇය එහි කූටප්‍රාප්තිය සටහන් කරන්නේ, සමස්ත කාන්තා ප්‍රජාවට සිතන්නට සහ ඇයගෙන් උකහා ගන්නට බොහෝ දෑ ඉතිරි කරමිනි.…