වැල්ලේ ඉපිද ආසියාවම හෙල්ලූ අපේ කෙල්ල – පාරමී

485

තමන්ට වඩා තෙවසරක් ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුවියන් අභිබවා, බාධක මැඩගෙන දිවීමෙන් ආසියාවේ පළමුවැන්නිය වූයේ ඇයයි.