උපුල් තරංග ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩා සමාජයකට

136
 

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක උපුල් තරංග ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩා සමාජයක් වන Mulgrave ක්‍රීඩා සමාජය හා ගිවිසුම්ගතවී තිබෙනවා. මේ බව එම ක්‍රීඩා සමාජය නිල Twitter ගිණුමේ සටහනක් තබමින් තහවුරු කර සිටියා. 2020/21 ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩා සමාජ තරග වාරය සඳහා කණ්ඩායම් තෝරාපත් කරගැනීමේ කටයුතු මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වන අතර තෙවැනි කාණ්ඩය (Division 03)…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක උපුල් තරංග ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩා සමාජයක් වන Mulgrave ක්‍රීඩා සමාජය හා ගිවිසුම්ගතවී තිබෙනවා. මේ බව එම ක්‍රීඩා සමාජය නිල Twitter ගිණුමේ සටහනක් තබමින් තහවුරු කර සිටියා. 2020/21 ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩා සමාජ තරග වාරය සඳහා කණ්ඩායම් තෝරාපත් කරගැනීමේ කටයුතු මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වන අතර තෙවැනි කාණ්ඩය (Division 03)…