18/19න් පහළ ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමට සුදුස්සන් තේරීම ඇරඹේ

197

ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය විසින් පවත්වනු ලබන වයස අවුරුදු 18න් පහළ පාපන්දු ශූරතාවය හා දකුණු ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය විසින් පවත්වනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාපන්දු ශූරතාවය සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට ඔබට අවස්ථාව හිමි වී ඇත. ජාතික කණ්ඩායම තෝරාගැනීම සඳහා වන තේරීම් තරග සඳහා අයදුම්පත් මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය විසින් පවත්වනු ලබන වයස අවුරුදු 18න් පහළ පාපන්දු ශූරතාවය හා දකුණු ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය විසින් පවත්වනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාපන්දු ශූරතාවය සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට ඔබට අවස්ථාව හිමි වී ඇත. ජාතික කණ්ඩායම තෝරාගැනීම සඳහා වන තේරීම් තරග සඳහා අයදුම්පත් මේ…