මහමායාවෝ හා විසාකාවෝ කරට කර සටනක

548

වසර 19ක අභිමානය මේ වසරේදීත් රඳවා ගන්නට මහනුවර මහාමායා විද්‍යාලය මාන බලන අතර මහනුවරට ජයග්‍රහණය ගෙන යාමට නොදී කොළඹ විසාකා විද්‍යාලය මහාමායාවන්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරද්දී සිව්වැනි දිනය අවසාන වන විට (9) සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය බාලක කාණ්ඩයේ පෙරමුණේ ආරක්ෂිතව සිටියි. මහමායා කිරුළ ඩැහැගන්නට විසාකාවෝ මාන බලති හතළිස් පස්වැනි මයිලෝ ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වසර 19ක අභිමානය මේ වසරේදීත් රඳවා ගන්නට මහනුවර මහාමායා විද්‍යාලය මාන බලන අතර මහනුවරට ජයග්‍රහණය ගෙන යාමට නොදී කොළඹ විසාකා විද්‍යාලය මහාමායාවන්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරද්දී සිව්වැනි දිනය අවසාන වන විට (9) සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය බාලක කාණ්ඩයේ පෙරමුණේ ආරක්ෂිතව සිටියි. මහමායා කිරුළ ඩැහැගන්නට විසාකාවෝ මාන බලති හතළිස් පස්වැනි මයිලෝ ශ්‍රී…