ඩයමන්ඩ් ලීග් කාල සටහනේ වෙනසක්

55

මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරගාවලියේ දිනවල වෙනසක් සිදු කිරීමට එහි සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත. ලෝක ශූරතාවලි කිහිපයකට අලුතින් දිනයක් ඒ අනුව ඔක්තෝබර් මස 09 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ තරගාවලිය ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ අන්තර්ජාතික මලල ක්‍රීඩා කාලසීමාව ගැන සලකමින් මෙම වසරේම සැප්තැම්බර් 25…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරගාවලියේ දිනවල වෙනසක් සිදු කිරීමට එහි සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත. ලෝක ශූරතාවලි කිහිපයකට අලුතින් දිනයක් ඒ අනුව ඔක්තෝබර් මස 09 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ තරගාවලිය ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ අන්තර්ජාතික මලල ක්‍රීඩා කාලසීමාව ගැන සලකමින් මෙම වසරේම සැප්තැම්බර් 25…