එක්දින ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන පුරාණය-1

384
කවරයේ ඡායාරූපය-ලෝක කුසලාන තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වූ කණ්ඩායම් (The guardian)

ක්‍රිකට් තරග නරඹන ඕනෑම ක්‍රිකට්ලෝලියෙකු, ඉතාමත් උනන්දුවෙන් හා උද්යෝගයෙන් නරඹන ක්‍රිකට් තරගාවලි අතරින් “එක්දින ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරගාවලියට” ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමි වේ. 1971 වසරේ මුල්ම එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගය පැවැත්වීමෙන් වසර 4කට පසුව එනම් 1975 වසරේ දී පළමු එක්දින ලෝක කුසලාන තරගාවලිය එංගලන්තයේ දී පැවැත්විය. Prudential නම් සමාගම මුල්ම ක්‍රිකට් ලෝක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රිකට් තරග නරඹන ඕනෑම ක්‍රිකට්ලෝලියෙකු, ඉතාමත් උනන්දුවෙන් හා උද්යෝගයෙන් නරඹන ක්‍රිකට් තරගාවලි අතරින් “එක්දින ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරගාවලියට” ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමි වේ. 1971 වසරේ මුල්ම එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගය පැවැත්වීමෙන් වසර 4කට පසුව එනම් 1975 වසරේ දී පළමු එක්දින ලෝක කුසලාන තරගාවලිය එංගලන්තයේ දී පැවැත්විය. Prudential නම් සමාගම මුල්ම ක්‍රිකට් ලෝක…