ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පළමු දිනය අසාර්ථකයි

70
 

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ පළමු දිනය අද (14) චීනයේ හුයිශෝ නුවර දී ආරම්භ වූ අතර එහි දී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ  තරගය පැවැත්වූයේ ප්‍රබල හොංකොං කාන්තා කණ්ඩායමට එරෙහිවයි. ශ්‍රී ලංකාව කොරියානු ආරක්ෂාව බිඳ දමයි ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ පළමු දිනය අද (14) චීනයේ හුයිශෝ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ පළමු දිනය අද (14) චීනයේ හුයිශෝ නුවර දී ආරම්භ වූ අතර එහි දී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ  තරගය පැවැත්වූයේ ප්‍රබල හොංකොං කාන්තා කණ්ඩායමට එරෙහිවයි. ශ්‍රී ලංකාව කොරියානු ආරක්ෂාව බිඳ දමයි ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි අදියරේ පළමු දිනය අද (14) චීනයේ හුයිශෝ…