රන් සපත්තුව කාගේද?

1938

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේදී රන් සපත්තුවක් දිනාගැනීමට ලැබීම ක්‍රීඩකයෙකුගේ සිහිනයක්. එහෙත් එය යතාර්ථයක් වුණේ ලෝක කුසලාන 11කට පසුවයි.ලෝක කුසලාන තරගාවලි 20කදී සම්මාන ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් 26ක්? ඇසිදිසි.

ලෝක ශූරයෝ – ලෝක පාපන්දු ශූරයෝ සහ අනුශූරයෝ 1930 – 2014