විසිපහේ තරුණයෝ

432

වසර 25කට අධික ටෙස්ට් අත්දැකීම් ඇති ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ගැන මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වැඩිම කාලයක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන් ගැනද සොයාබලමු. වසර 25ක වැඩ කළ සති 25ක් – ඇසිදිසි.

>> ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුම එක්දින ක්‍රිකට් සබඳතා