රොබෙන් ඉස්සර වුනා වැඩි ද?

102
©performgroup.com

ජර්මනියේ බයර්න් මියුනික් සහ එංගලන්තයේ චෙල්සී පාපන්දු කණ්ඩායම් වල ප්‍රබල පුරුකක් වූ නෙදර්ලන්ත ජාතික ආර්යන් රොබෙන්, පාපන්දු ක්‍රීඩාවට සමුදීමට තීරණය කොට තිබෙනවා. කණ්ඩායමේ ඉදිරි දෙකෙළවර ඕනෑම ස්ථානයක ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙකු වූ රොබෙන්ගේ බයර්න් මියුනික් කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් වුනේ පසුගිය ජුනි මාසයේ දීයි. එම තරගවාරයේ දී ආබාධ රැසකට ලක්වීමට ඔහුට සිදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ජර්මනියේ බයර්න් මියුනික් සහ එංගලන්තයේ චෙල්සී පාපන්දු කණ්ඩායම් වල ප්‍රබල පුරුකක් වූ නෙදර්ලන්ත ජාතික ආර්යන් රොබෙන්, පාපන්දු ක්‍රීඩාවට සමුදීමට තීරණය කොට තිබෙනවා. කණ්ඩායමේ ඉදිරි දෙකෙළවර ඕනෑම ස්ථානයක ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙකු වූ රොබෙන්ගේ බයර්න් මියුනික් කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් වුනේ පසුගිය ජුනි මාසයේ දීයි. එම තරගවාරයේ දී ආබාධ රැසකට ලක්වීමට ඔහුට සිදු…