මැට් ලීගේ වැඩ වැඩි වෙයි

991

ශ්‍රී ලංකා රග්බි තේරීම් කමිටුව විසින් පසුගිය දා නම් කළ 29 දෙනෙකුගෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා සත් සාමාජික රග්බි සංචිතයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස, ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංචිතයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන මැට් ලී පත් කර ඇත. හිටපු ශ්‍රී ලංකා සත් සාමාජික විශේෂඥයෙකු වන නාලක වීරක්කොඩි එම කණ්ඩායමේ උපදේශක ලෙස කටයුතු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා රග්බි තේරීම් කමිටුව විසින් පසුගිය දා නම් කළ 29 දෙනෙකුගෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා සත් සාමාජික රග්බි සංචිතයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස, ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංචිතයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන මැට් ලී පත් කර ඇත. හිටපු ශ්‍රී ලංකා සත් සාමාජික විශේෂඥයෙකු වන නාලක වීරක්කොඩි එම කණ්ඩායමේ උපදේශක ලෙස කටයුතු…