අල්ට්‍රා රන් ජාත්‍යන්තර මැරතන් තරගාවලිය

246
අල්ට්‍රා රන් ජාත්‍යන්තර මැරතන් තරගාවලිය
 

•ඉසව් 7ක ජය ලංකාවට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රථම වරට ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් සංවිධානය කරන ලද අල්ට්‍රා රන් මැරතන් තරගාවලිය පසුගියදා අනුරාධපුර පුජා නගර භූමිය කේන්ද්‍රකොට ගෙන පැවැත්විණි. කිලෝමීටර 50, කිලෝමීටර 21, කිලෝමීටර 10, කිලෝමීටර 5 කාන්තා හා පිරිමි ඉසව් 8කින් තරගය සංවිධානය වි තිබුණි. කිලෝමීටර 50 දුරැති මැරතන් තරගයේ ජය  පැය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

•ඉසව් 7ක ජය ලංකාවට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රථම වරට ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් සංවිධානය කරන ලද අල්ට්‍රා රන් මැරතන් තරගාවලිය පසුගියදා අනුරාධපුර පුජා නගර භූමිය කේන්ද්‍රකොට ගෙන පැවැත්විණි. කිලෝමීටර 50, කිලෝමීටර 21, කිලෝමීටර 10, කිලෝමීටර 5 කාන්තා හා පිරිමි ඉසව් 8කින් තරගය සංවිධානය වි තිබුණි. කිලෝමීටර 50 දුරැති මැරතන් තරගයේ ජය  පැය…