ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්වල “පළමු” අත්දැකීම්

45

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ “පළමු” දේවල්.