ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අතහැර Track එක සොයා ආ මීටර් 200 ජාතික ශූරයා – විනෝජ් සුරංජය

51
ශ්‍රී ලංකාවේ මීටර් 200 ධාවන පථය දෙවනත් කළ විනෝජ් සුරංජය මෙතෙක් ආ ගමන් මග පිළිබඳව ThePapare.com සමඟ බෙදා ගත්තේ මෙහෙමයි.