ගොල්ෆ් පිටිය හරහා දිවගිය රට හරහා දුවන්නෝ

209

44 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු ආරම්භක වෙඩිල්ල නුවරඑළියේදී ක්‍රියාත්මක වුණේ රට හරහා දිවීමේ ජාතික තරග ඉසව්ව සඳහායි. යම් ගැටළුවක් මැද සැබෑ ජයග්‍රාහකයන් වූයේ කවුරුන්ද?