සචිත් ආබාධයකට; හැව්ලොක් Wing ක්‍රීඩකයෙක් සංචිතයට

256

2019 ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ පළමු වටය සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි සංචිතය පසුගිය සතියේ නම් කර තිබුණි. නමුත් එම සංචිතයට වෙනසක් එකතු කරමින්, හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයේ Wing ක්‍රීඩක නවීන් හෙනකන්කානමගේ සංචිතය සඳහා කැඳවා ඇත. ඒ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයේ සචිත් සිල්වා පුහුණුවීම් අතරතුර ආබාධයකට ලක්වීම හේතුවෙන්. නවකයින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 ආසියානු සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ පළමු වටය සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි සංචිතය පසුගිය සතියේ නම් කර තිබුණි. නමුත් එම සංචිතයට වෙනසක් එකතු කරමින්, හැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයේ Wing ක්‍රීඩක නවීන් හෙනකන්කානමගේ සංචිතය සඳහා කැඳවා ඇත. ඒ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයේ සචිත් සිල්වා පුහුණුවීම් අතරතුර ආබාධයකට ලක්වීම හේතුවෙන්. නවකයින්…