ලෝක පාපන්දු ශූරයෝ සහ අනුශූරයෝ 1930 – 2014

1942

පාපන්දු තරම් ලොව ජනාදරයට පත් තවත් ක්‍රීඩාවක් නැහැ. 1930දී ඇරඹුණු පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ මෙතෙක්  ශූරයන් සහ අනුශූරයන් වූ කණ්ඩායම් වල සැබෑ වීඩියෝ සමඟින්දැනගනිමු, ලෝක පාපන්දු ශූරයෝ සහ අනුශූරයෝ.