දීර්ඝ ඉනිම්වල ලකුණු කඳු

432

ප්‍රතිවාදීන්ට හිසරදයක් වෙමින් ලකුණු කඳු බවට පත්වූ ටෙස්ට් ඉනිම් ගැන ඇසිදිසි වාර්තාව. ශ්‍රී ලංකාව තුන් තැනක!

>> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<