உலகில் எப்படியான Cricket போட்டிகள் விளையாடப்படுகின்றன?

58
 

இந்த உலகில் கிரிக்கெட் போட்டிகள் வெவ்வேறு வடிவங்களில் விளையாடப்படுகின்றன. அந்த கிரிக்கெட் போட்டிகள் பற்றிய ஒரு பார்வை.